Ga naar de inhoud

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk via deonderstroom@live.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen drie weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Petra Elst Counseling en Hypnotherapie. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Beroepsvereniging VBAG, Klachtenfunctionaris: Quasir dan wel de geschilleninstantie Zorggeschil of voor de Koepel NAP, Klachtenfunctionaris: NIBIG dan wel de geschillencommissie NIBIG. De procedure is te vinden op de website www.vbag.nl en www.rbcz.nuwww.nap-psychotherapie.nl. Petra Elst Counseling en Hypnotherapie voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wanneer u een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf