Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Petra Elst Counseling en Hypnotherapie, Espenhof 16, 4623 BA Bergen op Zoom

Begrippen

Zorgaanbieder : Petra Elst Counseling en Hypnotherapie

BEROEPSVERENIGING : VBAG ingeschreven in het KvK onder nummer 40103470 en gevestigd op Berg 65c, 5671 CB  Nuenen. 

KOEPELS : RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 818435227 en gevestigd op Kloosterstraat 282, 4701 KS  Roosendaal en NAP ingeschreven in het KvK onder nummer 40637739 en gevestigd op Hengeveldstraat 29, 3572 KH  Utrecht. KOEPEL is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren binnen de complementaire zorg certificeert en registreert. 

Klacht- en tuchtrecht : Het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken. 

KLACHTENFUNCTIONARIS : Quasir is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van VBAG/RBCZ en de geschillencommissie. NIBIG is het tussenstation tussen het klacht- en tuchtrecht van NAP en de geschillencommissie.

GESCHILLENCOMMISSIE : Zorggeschil en NIBIG voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. 

WGBO : In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen. 

Cliënt / patiënt : Een natuurlijke persoon die zorg afneemt. 

Behandeling : de door Petra Elst Counseling en Hypnotherapie aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van cliënt / patiënt welke binnen het opleidingsgebied liggen van Petra Elst Counseling en Hypnotherapie.

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst 

• Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Petra Elst Counseling en Hypnotherapie uit te voeren opdrachten. 

• De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

• Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Petra Elst Counselinge en Hypnotherapie slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

Zorgaanbieder 

• Petra Elst Counseling en Hypnotherapie is lid van de VBAG Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ. Informatie over deze beroepsvereniging en over de RBCZ kunt u vinden op www.deonderstroom.nl en op www.vbag.nl en www.rbcz.nu  Daarnaast is Petra Elst Counseling en Hypnotherapie aangesloten bij de Koepel NAP, www.nap-psychotherapie.nl

• De zorgverlener handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG. Deze kunt u vinden op www.vbag.nl  

Behandeling 

• De behandeling start met uw schriftelijke toestemming met een intakegesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de 1E OF 2 sessie.

Er vinden regelmatig evaluatiesessie plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.  

• Zowel de intake als de sessies duren 45-50 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. 

• U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist. 

• Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst. 

• In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet. 

• De zorgverlener van Petra Elst Counseling en Hypnotherapie werkt als zelfstandige. Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van PRAKTIJK kan indien nodig een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of verzorgen van trainingen.

Betaling 

• De kosten voor zowel de intake als per therapiesessie bedragen € 90,00 euro per 45-50 minuten. Voor een overzicht van tarieven kijk op deze website of in de praktijk.

• De factuur betaalt u contant of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u direct na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk) declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering. 

• Betalingen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.Ik ben aangesloten bij Medicas B.V.

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden: https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden

• Petra Elst Counseling en Hypnotherapie is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de VBAG en is aangesloten bij de koepels RBCZ en NAP en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis. Meer informatie vindt u op www.vbag.nlwww.rbcz.nuwww.nap-psychotherapie.nl

Annulering 

• Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de kosten van 80 Euro in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. 

• Annulering geeft u per voorkeur telefonisch / sms / whatsapp / e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bindend is. 

Dossiervoering 

• De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door 

de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laaste contactmoment wordt het dossier vernietigd. 

• De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen. 

• Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van de koepels RBCZ en NAP en Beroepsvereniging VBAG. Deze zijn op te vragen bij de koepels en beroepsvereniging.

Klachtenregeling 

• In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk via deonderstroom@live.nl worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen drie weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Petra Elst Counseling en Hypnotherapie. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

• Lukt het niet er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Beroepsvereniging VBAG, Klachtenfunctionaris: Quasir dan wel de geschilleninstantie Zorggeschil of de Koepel NAP, Klachtenfunctionaris: NIBIG dan wel de geschillencommissie NIBIG. De procedure is te vinden op de website www.vbag.nl en www.rbcz.nuwww.nap-psychotherapie.nl. Petra Elst Counseling en Hypnotherapie voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

• Wanneer u een klacht indient via het BEROEPSVERENIGING/KOEPEL, KLACHTENFUNCTIONARIS of GESCHILLENCOMMISSIE informeert u de zorgverlener ten alle tijde vooraf.

Aansprakelijkheid 

• U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera. 

• Petra Elst Counseling en Hypnotherapie is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Petra Elst Counseling en Hypnotherapie.

• Petra Elst Counseling en Hypnotherapie heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Petra Elst Counseling en Hypnotherapie tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijksverzekering van de Balens. Petra Elst Counseling en Hypnotherapie is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij NIBIG, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling 

• De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder. 

AVG 

• PRAKTIJK houdt persoonsgegevens bij van cliënten / patiënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op de website www.deonderstroom.nl  meer informatie vinden zoals de privacyverklaring. 

Toepasselijk recht 

• Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten / patiënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Bergen op Zoom.